مرکز آموزشی درمانی تحقیقاتی طالقانی کرمانشاه

رضایت سنجی خدمات درمانگاه

اگر از مراجعه کنندگان به درمانگاه طالقانی (درمانگاه دیابت، غدد و متابولیسم، قلب) هستید و از خدمات این درمانگاه استفاده کرده اید می توانید با کلیک بر روی دکمه زیر در نظر سنجی خدمات درمانگاه شرکت کرده و به بهبود خدمات درمانگاه بیمارستان طالقانی کمک کنید.

رضایت سنجی خدمات اورژانس

اگر به اورژانس بیمارستان طالقانی مراجعه کرده اید و از خدمات درمان سرپایی (ترخیص از اروژانس بدون بستری شدن در بخش ها) استفاده کرده اید می توانید با کلیک بر روی دکمه زیر در نظر سنجی خدمات اورژانس شرکت کرده و به بهبود خدمات بیمارستان طالقانی کمک کنید.

رضایت سنجی خدمات بستری

اگر پس از مراجعه به اورژانس یا با معرفی پزشک در بخش های بستری بیمارستان طالقانی بستری شده اید و از خدمات درمانی استفاده کرده اید می توانید با کلیک بر روی دکمه زیر در نظر سنجی خدمات بستری شرکت کرده و به بهبود خدمات بیمارستان طالقانی کمک کنید.